:::: MENU ::::

agent zabbix na starszej wersji bsd

środowisko: FreeBSD 5.4

Czasem można spotkać się z przypadkiem kiedy zachodzi potrzeba podpięcia hosta do monitoringu ale nie jest dostępny agent zabbix w postaci gotowego pakietu dla danej dystrybucji czy też w postaci prekompilowanego archiwum. W takim przypadku, można skompilować agenta ze źródeł o czym poniżej, na przykładzie starszej wersji FreeBSD.

Należy pobrać znajdujące się pod adresem https://www.zabbix.com/download_sources źródła dla użytkowanej wersji serwer (na potrzeby niniejszego przykładu to wersja dla 3.0 LTS) i wypakować

tar -xvf zabbix-3.0.26.tar.gz

następnie wykonujemy skrypt konfigurujący, przygotowując kompilację tylko samego agenta i jeżeli brak błędów dokonujemy kompilacji źródeł

cd zabbix-3.0.26
./configure --enable-agent
make

można wykonać kompilowanie wraz z instalacją make install jeżeli chcemy aby skrypty same umieściły binaria oraz pliki konfiguracyjne w domyślnych katalogach,

na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano samą kompilację a następnie przeniesiono minimalny zestaw plików w podane niżej lokalizacje

cp ./conf/zabbix_agentd.conf /usr/local/etc/zabbix
cp ./src/zabbix_agent/zabbix_agentd /usr/local/sbin
cp ./src/zabbix_get/zabbix_get /usr/local/bin
cp ./src/zabbix_sender/zabbix_sender /usr/local/bin

następnie po dodaniu grupy i użytkownika dla agenta

pw groupadd zabbix
pw useradd zabbix -w no -d /var/run/zabbix -g zabbix -c 'Zabbix Monitoring System'

oraz dokonaniu niezbędnych modyfikacji agenta znajdującej się w pliku zabbix_agentd.conf można uruchomić agenta

su -m zabbix -c "zabbix_agentd -f -c /usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf" &

agent powinien zostać uruchomiony, co możemy sprawdzić poleceniem

ps aux -U zabbix

dodatkowo można zabezpieczyć połączenia do gniazda agenta tylko dla serwera zabbix wykorzystując reguły ipfirewall

ipfw add 507 allow ip from 192.0.2.7 to 192.0.2.9 dst-port 10050
ipfw add 508 deny ip from any to 192.0.2.9 dst-port 10050

gdzie 192.0.2.7 adres serwera, 192.0.2.9 hosta z zainstalowanym agentem, 10050 port (domyślny) na którym nasłuchuje agent,

należy również pamiętać o dodaniu wywołania uruchamiającego agenta do skryptów startowych na wypadek restartu maszyny,

gotowe.